บริการตรวจคุณภาพน้ำ

273464525

คือบริการนำน้ำในสระของท่านมาทำการตรวจวิเคราะห์ องค์ประกอบทางเคมี (Pool Chemicals)

ที่มีอิทธิพลต่อความใส สะอาด ปลอดภัย ของสระว่ายน้ำว่า

  • องค์ประกอบเคมีและแร่ธาตุแต่ละตัวนั้น มีปริมาณเท่าไร มีความสมดุลหรือไม่
  • เหมาะสมต่อการว่ายน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน NSPI (National Spa and Pool Institute)และมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่
  • แนวทางในการปรับสภาพน้ำ ให้ใสสะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษและสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อการว่ายน้ำ

รายการที่ตรวจวัด ตามมาตรฐาน NSPI ดังนี้

รายการ เกณฑ์มาตรฐาน
คลอรีนอิสระ(Free Chlorine) 1-3 ppm
คลอรีนรวม (Total Chlorine) 1-3 ppm
คอมไบด์คลอรีน (Combined Chlorine) 0-0.5 ppm
ค่ากรดด่าง (pH – Value) 7.2 – 7.6
ความเป็นด่างรวม (Total Alkalinity) 100 – 120 ppm
ความกระด้าง (Calcium Hardness) 200 – 400ppm
กรดไซยานูริก ( Cyanuric Acid) 30 – 50 ppm

ปริมาณแร่ธาตุอื่นๆที่สำคัญ ดังนี้

รายการ เกณฑ์มาตรฐาน
เหล็ก (Iron) 0-0.3 ppm
ทองแดง (Copper) 0-0.1 ppm
ฟอสเฟต (Phosphate) 0-0.5 ppm
สารแขวนลอย (TDS) 1,000-2,000 ppm
เกลือ (Salt) 3,000-5,000 ppm

หมายเหตุ : ppm = Parts Per Million หรือ 1 ส่วน ในล้านส่วน

นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจหาเชื้อจุลชีพที่บ่งบอกถึงสุขอนามัยของสระว่ายน้ำ ตามเกณฑ์ของ NSPI (National Spa and Pool Institute)และกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

รายการ เกณฑ์มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria < 10
Fecal Coliform Not Detected
Escherichia Coli Not Detected
Staphylococcus aurous Not Detected
Pseudomonas aureginosa Not Detected

ประโยชน์

การรักษาคุณภาพน้ำ โดยการหมั่นตรวจคุณภาพน้ำ และปรับสมดุลเคมีต่างๆในน้ำ เป็นประจำ มีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดต่อ สุขภาพ สุขอนามัย ความปลอดภัย ของผู้ที่ลงว่ายน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสระเด็กเล็ก สระบริการ สปา และสระบ้านที่ใช้ว่ายน้ำออกกำลังกายเป็นประจำ ทั้งยังช่วยยืดอายุอุปกรณ์ต่างๆของสระว่ายน้ำ ให้มีการใช้งานได้ยาวนานอีกด้วย ซึ่งค่าที่ได้จากการตรวจจะมีความละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ ต่างแตกต่างจากการตรวจวัดด้วยชุดทดสอบ ทั่วไป ซึ่งมีความสำคัญในการบำบัดน้ำอย่างมาก

บริการตรวจวัดเคมีอื่นๆในน้ำ

นอกเหนือจากเคมีในสระว่ายน้ำที่สำคัญ ดังกล่าว ยังสามารถตรวจวัดปริมาณเคมีอื่นๆในน้ำได้ เช่น

Aluminum, Ammonia, Bromine, COD, Chromium, Cyanide, Chlorine Dioxide, Fluoride, Iodine, Hydrazine, Manganese, Nitrate, Oxygen, Ozone, Potassium, Silica, Sodium Hypochlorite, Sulfate, Urea, Zinc เป็นต้น

ในอุตสากรรมน้ำดื่ม คูลลิ่ง บ่อ ฟาร์ม ห้องแล็บ และกระบวนการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมต่างๆ

img_7353